Kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Ht Rixos Libertas u Dubrovniku

Tijekom petog ispitivanja kakvoće mora za kupanje prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku uzorkovanog 09.07.2018. prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 10. i 11. 07. 2018. Rezultati ispitivanja ne udovoljavaju uvjetima  Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja.

Obzirom da uzorci mora na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljava uvjetima Uredbe ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavjesti.